Social Media

SANSTHAGAT BIKAS SANJAL

Member Organizations

Name of Organization
Address

Hawaldarpur, Banke

Likhudemba Community Development Forum (LDCDF)

Okhaldhunga

Kotgadhi Sikhar Samaj (KOSIS)

Okhaldhunga

Khajura, Banke

Birendranagar, Surkhet

Hilly Rural Development Organization (HRDON)

Letang, Morang

Grameen Mahila Jagaran Samuha (GMJS)

Okhaldhunga